„Zagroda” po Walnym Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” odbyło się 11. marca  2016 r. w gościnnym Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika przy ul. Szkolnej. Zadaniem Zgromadzenia było dokonanie oceny działalności programowej Towarzystwa w roku 2015, przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za miniony rok, a także określenie podstawowych zadań programowych na rok 2016. Istotna częścią obrad było rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy.
W sprawozdaniu z działalności programowej prezes Towarzystwa Jerzy Foltyniak wiele uwagi poświęcił najważniejszemu zadaniu zrealizowanemu w roku 2015, a mianowicie wydaniu książki „Mieszkańcy Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914-1918” autorstwa Józefa Steca. To bardzo ciekawe opracowanie, które pozwoliło przybliżyć wysiłek Buczkowic w czynie legionowym. Blisko 6o legionistów wywodzących się z naszej niewielkiej wówczas wsi budzi wśród badaczy historii legionów wielkie uznanie. Okazale i doskonale pod względem edytorskim wydana książka, zawierająca ponad 100 reprintów listów zachowanych przez jedną z rodzin żołnierza –legionisty buczkowianina, członka Legionu Śląskiego, to znaczący przyczynek do dokumentowania dziejów wsi. To także okazja do ukazania skuteczności działania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Buczkowicach. Ta bowiem organizacja była tą, która wydała z siebie tak wielu legionistów. Prezes nawiązał też do doskonale przygotowanej imprezy promującej książkę, do prezentacji multimedialnej przygotowanej z inicjatywy autora, a także wystawy pamiątek po legionistach. Wielka rzesza uczestników imprezy, których z trudnością pomieściła sala widowiskowa Sokolni zapewne zachowa to wydarzenie w pamięci. Z innych zadań prezes wymienił prace z młodzieżą i na rzecz młodzieży w drużynie piłki siatkowej, a także dzięki realizowaniu środowiskowego programu zapobiegania patologiom społecznym. Towarzystwo wspierało również, jak co roku, dziecięcy zespół regionalny „Buczyna” działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zanotowana została również wiodącą pozycja Towarzystwa w organizacji i przebiegu kolejnego Rajdu Górskiego „Zielenią się buki”. Honorowy prezes Towarzystwa pełnił w nim funkcję komandora, a także przewodniczył komisji konkursu wiedzy historyczno-krajoznawczej, który rajdowi towarzyszy. Członkowie zarządu aktywnie pracowali w biurze Rajdu. Członkowie Towarzystwa zwiedzili też muzeum pod krakowskim Rynkiem i klasztor benedyktyński w Tyńcu. Jak co roku, Towarzystwo zaznaczyło swój udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym- rocznicy wyzwolenia Buczkowic spod okupacji hitlerowskiej, a także odzyskania niepodległości. W tej pierwszej było organizatorem, a w drugiej uczestnikiem.
W części dotyczącej spraw finansowych zebrani zapoznani zostali ze stanem finansów Towarzystwa. Wynikiem tej informacji było udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2015.
Zgromadzenie podjęło uchwałę określającą podstawowe zadania dla Towarzystwa na rok 2016. Znalazły się w niej m.in. zadania dotyczące współpracy z młodzieżą i szkołą, dalszymi pracami badawczymi nad przeszłością wsi, rewitalizacja tablic na historycznym szlaku edukacyjnym oraz uczestniczenia w przygotowywanych obchodach 100 –nej rocznicy odzyskania niepodległości. Wiele uwagi poświęcono działaniom integrującym członków Towarzystwa.

Józef |Stec