XV Zjazd Towarzystw Regionalnych

Zjazd Towarzystw - scena główna

Zjazd Towarzystw – scena główna

Kolejny Zjazd Towarzystw Regionalnych działających w powiecie bielskim, obradował  19. października 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Dzień ten był również świętem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, które w roku bieżącym obchodzi 60-tą rocznicę swego istnienia. Była więc szczególna okazja, by regionaliści  z powiatu bielskiego wyrazili swój szacunek dla niewątpliwych osiągnięć Towarzystwa –Jubilata, organizatora XV Zjazdu Towarzystw.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” reprezentowane było na Zjeździe przez Józefa Steca i Bernadetę Kruczek- Jedyk. Józef Stec został powołany do składu trzyosobowej Kapituły zjazdu, a ta z kolei ustanowiła go swoim przewodniczącym.  Zadaniem Kapituły jest przedłożenie obradującym projektu uchwały zjazdu – najważniejszego dokumentu programowego, który przyjęty w głosowaniu, staje się wytyczną dla pracy każdego z towarzystw w powiecie bielskim.

Zaletą Zjazdu były referaty, które traktowały o problematyce historycznej Czechowic Dziedzic, będącej przedmiotem badań prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, a także dorobek wydawniczy jubilata.  Ozdobą artystyczną Zjazdu był koncert chóru mieszanego im. Stanisława Moniuszki.

Jak zwykle przy okazji jubileuszów były, gratulacje i upominki. Nasze Towarzystwo  przekazało jubilatom uroczysty okolicznościowy adres, a także rzeźbę aniołka z czerwonym kwiatem. Nie zabrakło również kwiatów.

Przewodniczący Kapituły przedstawił tezy uchwały zjazdowej obszernie je uzasadniając. Główny akcent w uchwale został położony na systemowe rozwiązanie problematyki edukacji regionalnej na obszarze powiatu bielskiego, jej wyeksponowaniu na platformie programowej „EDUŚ” i „EWUŚ”. Problemem, na który m.in. zwracała uwagę uchwała, było stworzenie stabilnych podstaw finansowych dla działalności wydawniczej towarzystw.

Uchwała została przez zjazd jednomyślnie podjęta, zaś działania zapewniające jej skuteczną realizację zostaną niebawem określone przez konferencję prezesów/ przewodniczących towarzystw, zwołaną przez Przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic.

Trzeba mieć nadzieję, że podniesione w uchwale zadania zostaną rzetelnie wypełnione przez wszystkie wymienione w niej podmioty. By tak się stało niezbędne jest ścisłe współdziałanie między nimi. Zjazd podjął również postanowienie, iż organizatorem kolejnego, XVI Zjazdu Towarzystw będzie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach.

Delegacje Porąbki, Bestwiny, Kaniówka, Jaworza i Beskidników z Mesznej

Józef Stec