Walne Zgromadzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „:Zagroda”

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „:Zagroda”

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia toczyły się 22. marca b.r.

Prezes Towarzystwa p. Jerzy Foltyniak przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności programowej w roku 2018, zaś Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Ewa Grzywa przedstawiła wyniki działalności finansowej Towarzystwa wraz z ustaleniami, dotyczącymi kontroli tego segmentu działań Towarzystwa. W Jej wystąpieniu znalazł się wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony 2018 rok.Towarzystwo w minionym roku realizowało szereg zadań publicznych Gminy. Były to zadania w dziedzinie sportu i upowszechniania kultury fizycznej realizowane dzięki utworzonej drużynie piłki siatkowej, w dziedzinie zapobiegania patologiom w życiu społecznym poprzez realizację tzw. „Środowiskowego programu profilaktyczno-wychowawczego – Siatkówka 2018”.
Wymienione zadania ukierunkowane były na pracę w liczącym około 80 osób środowisku dzieci starszych i młodzieży. Szczególną uwagę Towarzystwo poświęciło zadaniu w sferze kultury i ochronie dziedzictwa narodowego. Jego centralnym założeniem było upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą tak ofiarnie walczyło 56 legionistów wywodzących się z Buczkowic lub związanych pośrednio z naszą wsią. Tym żołnierzom poświęcone zostały Tablice Pamięci Legionistów, umiejscowione w naszym lokalnym Miejscu Pamięci Narodowej. Autorem projektu całego obiektu był Honorowy Prezes Towarzystwa – Józef Stec. Uroczystość odsłonięcia Tablic 14. października 2018 r., a także okolicznościowa wystawa połączona z wieczornicą poświęconą drogom Polaków ku niepodległości stały się też okazją, by przypomnieć blaski i cienie całego stulecia, przebytego od roku 1918, aż do dni wiekowego jubileuszu.
W przygotowaniu tej podniosłej uroczystości Towarzystwo miało wypróbowanych i wiernych sprzymierzeńców w postaci szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury strażaków, harcerzy, Koła Gospodyń Wiejskich i weteranów pracy ze Stowarzyszenia „Nadzieja”.
Obrady Walnego Zgromadzenia było okazją do publicznego złożenia podziękowań. Niemal w przeddzień uroczystości P. Józef Stec zaprosił młodzież klas starszych na buczkowicki cmentarz, by wskazać jej mogiły legionistów i żołnierzy „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera. Był to przyczynek do poznawania losów ludzi godnych pamięci, a także szacunku do ich mogił mijanych często obojętnie.
Ważnym wydarzeniem było spotkanie Józefa Steca z młodzieżą, poświęcone historii buczkowickich Żydów, a szczególnie okupacyjnym epizodom ich losów, dla których zwieńczeniem było uratowanie od zagłady żydowskich sierot- Rosy i Haliny Kriszer-Weinlez. To ocalenie Rosy sprawiło, że Instytut Yad Vashem w Jerozolimie zaliczył buczkowiczankę Julię Wala do grona „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”. To osoba nieznana młodszej wiekiem części naszej społeczności, a przez starszych zapomniana. To przykre, że o czynach szlachetnych niechętnie się pamięta.
W sprawozdaniu wskazano na systematyczną współpracę z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Buczyna”, który już kolejny raz miał możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych.
Towarzystwo było bardzo aktywne w pracach nad koncepcją programu wychowania regionalnego w szkołach naszego regionu. Było to konieczne ze względu na pominięcie tych zagadnień w opracowanym elektronicznym podręczniku wychowania regionalnego. Prace te wymagają dalszego zaangażowania.
Dyskusja nad zagadnieniami finansowymi Towarzystwa, a w tym nad sprawozdaniem za rok 2018, została zakończona podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
Walne Zgromadzenie podjęło jednomyślnie uchwałę w sprawie określenia zadań programowych na rok 2019. Poza zadaniami, które są tradycyjnie podejmowane zdecydowano, że Towarzystwo skoncentruje się na :- godnym upamiętnieniu 80-tej rocznicy wybuchu II wojny – włączeniu się do obchodów 130 rocznicy istnienia szkoły publicznej – zorganizowaniu jesienią imprezy regionalnej promującej gwarę, pieśni, taniec i śpiew oraz lokalnych twórców ludowych. Impreza ta stanie się centralnym punktem obchodów trzydziestej rocznicy istnienia Towarzystwa – utworzeniu rozwiniętego zbioru danych bibliograficznych traktujących o regionie, jako pomocy dla nauczycieli, ułatwiającej wychowanie regionalne.
Będzie to kolejny, tym razem już trzydziesty pracowity rok Towarzystwa.

p1

                                                               JoteS