Uchwała XV Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych

Uchwała
z 19. października 2019 r.
XV  Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych działających w powiecie bielskim,
obradującego
w Czechowicach Dziedzicach

XV Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych, działających  powiecie bielskim, obradujący w Czechowicach w roku sześćdziesiątej rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic – gospodarza XV Zjazdu, jednomyślnie  w głosowaniu jawnym

uchwala co następuje:

 1. Zjazd wyraża Towarzystwu Przyjaciół Czechowic Dziedzic wdzięczność i podziw za sześćdziesiąt lat działalności obfitującej w znakomite i obfite dokonania. Jednocześnie Zjazd składa życzenia wszelkiego dobra na dalsze lata społecznej bezinteresownej pracy dla pożytku miasta i regionu.
 2. Zjazd kolejny raz stwierdza, że edukacja regionalna pozostaje naczelnym priorytetem
  w działalności towarzystw regionalnych działających w powiecie bielskim, zaś praktyczne realizacja zadań w tej dziedzinie winna uwzględniać szeroką współpracę co najmniej
  z powiatami cieszyńskim i żywieckim.
 3. Zjazd rekomenduje utworzenie, (co najmniej dwóch), zespołów roboczych, złożonych
  z przedstawicieli towarzystw działających w subregionach powiatu bielskiego, a to w celu zinwentaryzowania tematów najistotniejszych z punktu widzenia zachowania tożsamości kulturowej tych subregionów, a jednocześnie możliwych dla podejmowania w działalności dydaktycznej i edukacyjnej.
 4. Zjazd zaleca nawiązanie ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, w celu włączenia tych podmiotów do praktycznej realizacji zadań z dziedziny edukacji regionalnej uwzględniającej tematykę charakteryzującą gminy powiatu bielskiego, jak również systemowego oddziaływania na placówki oświatowe.
 5. Zjazd przypomina o postanowieniach uchwały XIV Zjazdu obradującego w Rudzicy
  w 2018 r., dotyczących koniecznej i ponadprzeciętnej aktywności oraz mobilizacji towarzystw regionalnych w dziedzinie „… zbilansowania swego dorobku” możliwego do wykorzystania przy opracowaniu programów edukacji regionalnej w placówkach oświatowych w  powiecie bielskim. Dorobek  towarzystw, o którym mowa jest niezbędnym warunkiem partnerstwa pomiędzy placówkami oświatowymi
  a towarzystwami regionalnymi w tej specyficznej dziedzinie, jaką jest edukacja regionalna.  

6.1. Zjazd uznaje, że jest potrzeba nadania współdziałaniu placówek oświatowych
i towarzystw regionalnych odpowiedniej rangi, która uczyni wysiłek edukacyjny
w dziedzinie regionalizmu bardziej efektywnym.

 1. Zjazd zachęca towarzystwa do podjęcia starań zmierzających do zawierania, (za wiedzą i przyzwoleniem organów prowadzących), porozumień z kierownictwami placówek oświatowych w gminach w sprawie korzystania z zasobów rzeczowych i wiedzy ludzi skupionych w towarzystwach dla prowadzenia edukacji regionalnej.
 2. Porozumienia, o których mowa wyżej, zdaniem Zjazdu, są drogą ku nadaniu współdziałaniu towarzystw i placówek oświatowych statusu umów nie rodzących zobowiązań finansowych, lecz ukierunkowanych na sferę merytoryczna edukacji.

7.1. Zjazd, odnosząc się do propozycji wskazywania kierunków i form działalności towarzystw uznaje, że nie ma merytorycznych podstaw dla wkraczania w sferę działalności programowej towarzystw.

 1. Zjazd uznaje jednak, że szczególną troskę budzi brak określonych i stabilnych źródeł finansowania działalności wydawniczej towarzystw, w której zawarty jest ich ogromny dorobek badawczy oraz obyczajowy. Upowszechnienie tego dorobku winno się stać jednym z celów działania organów administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz towarzystw.
 2. Zjazd wnosi o podjęcie próby złagodzenia tego niedostatku poprzez zwiększenie
  w budżecie powiatu wielkości środków na realizację zadań publicznych z jednoczesnym wyodrębnieniem w tych ramach dotacji na działalność wydawniczą towarzystw.

Na szczeblu gmin i miast mechanizm zaproponowany wyżej, należałoby zastosować odpowiednio.

8.1. Zjazd uznał za celowe i słuszne podjęcie prac nad przygotowaniem i wydaniem publikacji książkowej obrazującej merytoryczny dorobek towarzystw regionalnych działających w powiecie bielskim.

 1. Zjazd wnosi, by ta pozycja wydawnicza sfinansowana została z budżetu powiatu, jako że będzie ona elementem promocji powiatu bielskiego.
 2. Zagadnienia organizacyjne związane z tym przedsięwzięciem Zjazd powierza konferencji międzyzjazdowej.

9.1. Zjazd postanowił o odtworzeniu bezpowrotnie utraconego tomu Kronik Zjazdów, w którym były zawarte materiały od VIII Zjazdu, który obradował w Szczyrku.

 1. Tryb prac nad odtworzeniem Kroniki Zjazdów określi konferencja międzyzjazdowa prezesów (przewodniczących) towarzystw.
 2. Zjazd powierza funkcję organizatora XVI Zjazdu Towarzystw Regionalnych w roku 2020 Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu „Zagroda” w Buczkowicach.

Czechowice –Dziedzice, 19, października 2019 r.