Posiedzenie Rady Sołeckiej

23. czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej.
W jego programie znalazły się:

- uwagi na tle sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013,
dyskusja nad projektem wieloletniego programu zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i organizacyjnych na lata 2015-2020,
wydanie opinii Rady Sołeckiej w sprawie wniosków o likwidację we wsi pomnika poświęconego żołnierzom radziecki poległym w Buczkowicach,
rozpatrzenie spraw bieżących.

Wykonaniem budżetu Gminy za rok 2013 Rada zajęła się dlatego, że w Gminie nieprzestrzegane są postanowienia statutu wsi w sprawie udostępniania i wyrażania opinii w tej sprawie zanim Rada Gminy sprawozdanie to zatwierdzi i udzieli Wójtowi Gminy absolutorium. Podstawowe spostrzeżenia dotyczące realizacji budżetu Gminy za miniony rok sprowadzały się do: niewykonania planowanych dochodów, co powinno zwrócić uwagę komisji branżowych Rady Gminy, które jednak się tym zagadnieniem nie zajęły. Dowodzą tego opinie zaprezentowane przez te komisje. Nie zostały wykonane planowane wydatki. Poziom niewykonania wydatków nie był uzasadniony stopniem nieosiągnięcia oczekiwanych dochodów. Efektem zderzenia tych dwóch sfer działalności w sferze budżetowej było osiągnięcie nadwyżki budżetowej w miejsce planowanego deficytu. Wynik finansowy roiku 2013 byłby zadowalający, gdyby nie fakt, że nie zostały osiągnięte zamierzone efekty rzeczowe Dotyczyło to głównie dziedzin, które mają znaczenie dla poprawy warunków życia mieszkańców. Przykładem było osiągnięcie znacznych oszczędności na utrzymaniu ulic i ich oświetleniu, a także niedokonanie planowanych zakupów inwestycyjnych. Szczególną uwagę zwrócił fakt całkowitego nienaruszenia rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie sytuacji szczególnych w dziale oświata. Tworzenie znacznych rezerw mimo, iż wydatki na wspomniane cele planowane były bezpośrednio w budżetach szkół, budzi wątpliwości. W końcowych uwagach do tego punktu porządku obrad znalazło się stwierdzenie, iż przyjęty przez Radę Gminy model postępowania, który polega na traktowaniu budżetu Gminy jako samodzielnego dokumentu, zapewniającego funkcjonowanie Gminy, a nie jako planu finansowania zadań Gminy jest wadliwy. Wymusza on dyskusję nad suchymi liczbami zapisanymi w budżecie, pod którymi nie są dostrzegane zadania rzeczowe, które powinny być wykonane w danym roku budżetowym. Tych zadań nikt nie konkretyzuje w chwili uchwalania budżetu, a więc również nie ocenia ich realizacji. Jedyny wyjątek stanowią tu znaczniejsze zadania inwestycyjne. Kierunkiem, który winien być, zdaniem Rady przyjęty przez Radę Gminy jest tworzenie wykazu zadań gospodarczych równocześnie z planowaniem niezbędnych dla ich realizacji środków finansowych. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą społeczną kontrolę nad realizowanymi zadaniami.
Rada Sołecka podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu wieloletniego zadań gospodarczych na lata 2015-2020, które powinny być realizowane, by wieś harmonijnie się rozwijała. Podejmując uchwałę w tej sprawie Rada uznała, iż projekt ten winien być poddany konsultacji społecznej. Realizacja zadań w nim zawartych ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju miejscowości i wyeksponowaniu jej charakteru w nowych warunkach
gospodarczych.
Rada zapoznała się z wnioskami, które do Wójta i Rady Gminy skierowała p. Marcelina Sieracka-prezesa Klubu Patriotycznego imienia por. Antoniego Bieguna, ps. „Sztubak” oraz posłowie Stanisław Pięta i Zbigniew Girzyński. Wnioski dotyczyły żądania likwidacji pomnika poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej, wzniesionego we wsi w roku 1947. Rada wypowiedziała się przeciwko podejmowaniu jakichkolwiek działań wobec tego obiektu.
Opinia w tej sprawie została wydana na prośbę Wójta Gminy. W sprawach bieżących Rada wysłuchała informacji o zakłóceniach porządku publicznego w rejonie saloniku gier przy ul. Lipowskiej postanawiając złożyć w tej sprawie wniosek do Wójta w celu ukrócenia uciążliwości, jakie salonik ten wywołuje w tym rejonie wsi.