Plan zamierzeń narzędziem rozwoju.

Rada Sołecka Buczkowic 23. czerwca b.r. sformułowała spis najważniejszych przedsięwzięć, które władze gminne powinny mieć na uwadze w okresie od 2015 do 2020 r. Powstanie takiego spisu i systematyczne podejmowanie spraw w nim ujętych służyć ma harmonijnemu , rozwojowi miejscowości, który zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Nie bez znaczenia jest fakt, że każda miejscowość i cała Gmina ma do spełnienia określoną misję społeczną i gospodarczą. Dążenie do wypełnienia tej misji służy zarówno mieszkańcom, jak i gościom odwiedzającym naszą miejscowość. Te stwierdzenia, wcale nie odkrywcze, nakazują podejmowanie zadań przemyślanych, sprzyjających osiągnięciu wspomnianych celów. Nie można zatem godzić się na to, by realizować zadania wedle zasady „Jak Bóg da” albo „Zobaczymy co się nam uda”. By nie było przypadkowości w tej tak bardzo ważnej dziedzinie, konieczny jest wieloletni plan zamierzeń, któremu nadawać się winno postać obowiązującego dokumentu- podstawy oceny sprawności i skuteczności organów władzy uchwałodawczej i wykonawczej. Te względy zdecydowały o podjętych przez Radę Sołecką prac nad podstawowymi tezami tego dokumentu, który poddany społecznej dyskusji stać się ma podstawą działania władz gminnych. To również oczywista, choć omijana szerokim łukiem prawda. Jej fundamentem jest stworzenie warunków dla realnego wpływu mieszkańców na rodzaj i zakres podejmowanych zadań gospodarczych, społecznych i organizacyjnych.

A oto propozycje tych zadań.

Wieloletni program przedsięwzięć
inwestycyjnych,  remontowych i organizacyjnych w Buczkowicach
w latach 2015-2020
Materiały do konsultacji

1.Realizacja wieloletniego program modernizacji nawierzchni ulic oraz oświetlenia ulicznego (według zasad ustalonych  przez Zebranie wiejskie 8.10.2012)
2.Budowa nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej z niezbędnym  zapleczem przy ZSO.
3. Wymiana pokrycia dachowego na nowym fragmencie gmachu szkolnego.
4. Odwodnienie budynku przedszkola, modernizacja jego otoczenia oraz wymiana tynków zewnętrznych na tym budynku.
5. Kompleksowa zmiana informacji wizualnej we wsi.
6. Budowa sieci wodociągowej w wybranych rejonach wsi
7. Rewitalizacja i rozbudowa historycznego szlaku edukacyjnego oraz wspieranie działalności wydawniczej organizacji pozarządowych.
8. Budowa estrady k. sokolni z niezbędnym zapleczem dla zespołów i publiczności.
9. Budowa i zagospodarowanie traktu spacerowego od centrum wsi do mostu kowalskiego (lewą stroną koryta Żylicy) wraz z aneksami dla plażowiczów.
10. Przebudowa przepustów nad potokiem cmentarnym w ciągach ulic oraz mostków nad młynówką w ciągach ulicznych (wg odrębnego programu).
11.Budowa chodnika prawą stroną ul. Bielskiej co najmniej od Zielonych Delikatesów do ronda.
12. Wytyczenie i przystosowanie do podstawowych wymogów całorocznego szlaku spacerowego w terenach poza strefą zabudowy (dla narciarzy zimą, a dla kijkarzy wiosną, latem i jesienią).
13. Dalsze zagospodarowanie ścieżki rowerowej od mostu w ul. Wczasowej do mostu kowalskiego poprzez dobudowę traktów spacerowych dla pieszych, oświetlenie ścieżki w jej górnym odcinku, utworzenie miejsc odpoczynku (miejsca do siedzenia).
14. Czynienie starań o podjęcie prac projektowych nad górnym odcinkiem łącznika Rybarzowice Szczyrk na odcinku od ul. Bielskiej do granicy Szczyrku.
15. Zainicjowanie i podjęcie prac nadaniem szlakowi turystycznemu na Klimczok charakteru szlaku górskiego, z uwzględnieniem urządzenia miejsc widokowych na Kotlinę Żywiecką i Bramę Wilkowicką.
16. Uporządkowanie koryta cieku wodnego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej poprzez wykonanie obudowy brzegów i dna koryta ekologicznymi materiałami.
17. Rozwój sieci ścieżek rowerowych o zasięgu lokalnym (np. ul. Polną do Boru) i „wpięcie” ich w system określony w programie powiatowym.
18. Poprawa warunków lokalowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach oraz wspieranie działalności wydawniczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
19. Dokonanie oceny planu zagospodarowania przestrzennego dla Buczkowic pod kątem jego prorozwojowych ustaleń oraz podjąć prace nad nowym planem jeśli okaże się to uzasadnione.
20. Podjęcie prac nad regulacją stanu prawnego dróg we wsi poprzedzone ustaleniem kolejności tych prac oraz oszacowania kosztów z tym związanych.
21. Opracowanie wytycznych dla poprawnego oznakowania ulic we wsi, sprzyjającego poprawie bezpieczeństwa  pieszych i pojazdów.
22. Wdrożenie i zakończenie wprowadzania w życie  postanowień decyzji o numeracji nieruchomości we wsi.
23. Podjęcie skutecznych starań dla pozyskania zwiększonej ilości środków na wsparcie dla usuwania z przestrzeni publicznej materiałów szkodliwych dla zdrowia (azbest) tak, by terminy graniczne dla końca akcji nie były zagrożone.
24. Wypracowanie lokalnych zasad i wdrożenie systemu wsparcia finansowego właścicieli budynków przy wymianie źródeł ciepła.
25. Współdziałanie z kierownictwem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dziedzinie przygotowania i budowy profesjonalnych tras dla narciarstwa biegowego.
                                                                                                Uzasadnienie
Podstawowym motywem prac nad skonstruowaniem planu wieloletniego jest wskazanie zadań, których znaczenie dla harmonijnego rozwoju Buczkowic jest zasadnicze. Nadto, intencją, która przyświeca utworzeniu tego zestawu zadań jest przywrócenie wieloletniemu planowaniu rzeczowych efektów należnego mu miejsca w dobrze zorganizowanej wspólnocie, jaką winna być Gmina i wieś jako mniejsza część całości. Wieloletni plan zamierzeń winien maksymalnie sprzyjać ograniczeniu przypadkowości w podejmowanych zadaniach, a także winien być narzędziem rozwoju miejscowości, narzędziem systematycznej poprawy bytowania mieszkańców, a jednocześnie czynienia wsi przyjazną dla odwiedzających ją gości-turystów. Ten ostatni czynnik wart jest podkreślenia dlatego, by turystyczny charakter miejscowości i Gminy stał się  czynnikiem rzeczywistym, a nie tylko deklarowanym. Wieloletni program zamierzeń jest jedyną płaszczyzną odniesienia dla oceny skuteczności organów władzy tak uchwałodawczej, jak wykonawczej. Ujęte w spisie zadań przedsięwzięcia koncentrują się na następujących dziedzinach:
Oświacie i wychowaniu poprzez dalszą i długo wyczekiwaną poprawę stanu bazy służącej temu celowi we wsi. Infrastrukturze komunalnej; tu mieszczą się sprawy modernizacji nawierzchni ulic, a także regulowanie ich stanu prawnego, budowa sieci wodociągowej tam gdzie ona jest pożądana, porządkowanie gospodarki wodnej (przepusty, mostki), budowa chodnika przy ul. Bielskiej, a także szerzej pojęte zagadnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicach komunalnych, powiatowych i wojewódzkiej, czynienie starań w sprawie budowy górnego odcinka łącznika drogi wojewódzkiej od Rybarzowic do Szczyrku, by stał się on faktyczną obwodnicą Buczkowic a nie tylko hasłem, poddanie koryta cieku wodnego wzdłuż Grunwaldzkiej zabiegom porządkowym. Zagadnieniem ważnym dla realizacji pro rozwojowego charakteru planu wieloletniego jest ocena trafności rozwiązań zapisanych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Specyficznym wycinkiem infrastruktury komunalnej są zagadnienia związane z dalszymi przedsięwzięciami w dziedzinie ochrony środowiska. W tej dziedzinie konieczne jest stworzenie warunków dla racjonalnego wykorzystania Żylicy jako miejsca wypoczynku i rekreacji.
Infrastrukturze turystycznej; tu mowa o informacji wizualnej we wsi połączonej z wdrożeniem decyzji w sprawie numeracji nieruchomości, które razem wzięte czynią wieś przejrzystą, czytelną nie tylko dla miejscowych ale również dla przyjezdnych i służb obsługi mieszkańców. Mowa tu jest o trakcie pieszym nad Żylicą, historycznym szlaku edukacyjnym, szlaku spacerowym dla pieszych i trasie spacerowej dla narciarzy poza strefą zabudowaną, ścieżkach rowerowych o zasięgu lokalnym, a także wzbogacaniu o dalsze elementy ścieżki rowerowej głównej, turystycznym szlaku na Klimczok wraz z elementami jego zagospodarowania. W tej grupie zadań mieści się także uatrakcyjnienie wsi poprzez budowę  profesjonalnych narciarskich tras biegowych, spowodowanie uporządkowania koryta Żylicy na odcinku zniszczeń powodziowych.
W kulturze; tu mowa głównie o estradzie k. sokolni, jako elemencie poszerzającym możliwości bazy Gminnego Ośrodka Kultury a także o poprawie warunków lokalowych Biblioteki Publicznej w Buczkowicach, której możliwości rozwoju pozostają w wyraźnej sprzeczności z pozycją, jaką Biblioteka ta zajmuje wśród tego rodzaju placówek w powiecie bielskim. Wspieranie działalności wydawniczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe staje się nieodzownym elementem promocji wsi i Gminy a także czynnikiem zespalającym społeczność wiejską, która dzięki takim wydawnictwom wyraźnie identyfikuje się się swoim miejscem zamieszkania.
Wymienione dziedziny są względem siebie komplementarne, wzajemnie się uzupełniają. Dzięki temu podjęte zadania uzyskują ponadsektorowy wymiar. Okres jaki proponuje się dla wskazanych zadań pozwala na uwzględnianiu przy ich realizacji czasu przygotowania oraz fizycznej realizacji. Jest to aspekt ważny jeśli się zważy obecny stan zadłużenia Gminy, procedury przygotowania wniosków o środki zewnętrzne-unijne w przypadkach, gdy ich zaangażowanie okaże się niezbędne. Podjęta uchwała ma również stworzyć podstawę dla zapewnienia pewności źródeł finansowania zadań w niej wskazanych, a także służyć może i powinna budowie budżetu zadaniowego. Spis zadań objęty programem winien być podstawą społecznych konsultacji, a to w celu zapewnienia mieszkańcom wpływu na działania podejmowane przez władze Gminy.