Z życia Wsi

Obradowała Rada Sołecka

12 września 2013 | 0 Komentarzy

9 września 2013

Obradowała Rada Sołecka

9. września 2013r., po okresie wakacyjnym, obradowała Rada Sołecka. Podstawowym celem obrad było ustalenie problematyki jesiennego zebrania wiejskiego oraz omówienie spraw, które należy poddać pod rozwagę Zebraniu Wiejskiemu, jako tych, które winne być ujęte w spisie zadań gospodarczych realizowanych we wsi w roku 2014.
Po raz pierwszy od lat przewodniczący Rady oświadczył, że w okresie między spotkaniami Rady nie podejmował żadnych działań związanych z pełnioną funkcją. Stwierdził, że taki stan jest wyrazem jego sprzeciwu wobec lekceważenia wniosków kierowanych do Wójta Gminy przez Radę  Sołecką.  Wobec zadziwiającej w porównaniu z rokiem 2012 zgodności wszystkich obecnych co do konieczności zwołania jesiennego zebrania wiejskiego przewodniczący Rady zaproponował  tematy, które winne się znaleźć w porządku  tego zebrania. Znalazły się wśród nich:

-Zatwierdzenie uchwałą  propozycji zadań gospodarczych w Buczkowicach w roku 2014,
-Informacja o sposobie załatwienia problemów drogowych, ujętych w uchwale zebrania z 8. października 2012 r.,
-omówienie merytorycznych przesłanek dla podjęcia prac nad studium zagospodarowania przestrzennego wsi,
-omówienie koncepcji przebiegu linii wysokoprężnej gazu ziemnego  z kierunku Rybarzowic i wyjaśnienie
przyczyn podejmowania inwestycji bez zasięgania opinii mieszkańców wsi,
– przedstawienie trybu wdrażania ulicznej numeracji nieruchomości we wsi,
– omówienie sposobów sprawowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynności opiekuńczych wobec osób samotnych i w podeszłym wieku,
– podjęcie realnych kroków dla poprawy bezpieczeństwa ruchu po ulicach gminnych i usuwania zagrożeń w tej dziedzinie, spowodowanych
zaniedbaniami ze strony mieszkańców.
Członkowie Rady propozycje te zaakceptowali, zaś Sołtys podejmie działania organizacyjne zgodne ze statutem sołectwa w sprawie zwołania zebrania wiejskiego tak, by mogło się odbyć w pierwszej dekadzie października b.r.
W sprawach różnych przedyskutowano sprawę seryjnie wybuchających we wsi pożarów, które dotykają domostwa opuszczone lub zaniedbane, a także obiekty gospodarskie. Pożary wybuchają w   kwartale wsi pomiędzy ulicami Bielską i Wiślańską i mogą wskazywać, że są następstwem działań przestępczych.

Napisz komentarz