Zebranie Wiejskie w sprawie remontów ulic w Buczkowicach

Józef Stec

Okazuje się, że Gazeta Gminna  nie może drukować ważnych dla mieszkańców Buczkowic wiadomości. Redakcja Gazety Gminnej otrzymała zakaz opublikowania uchwały zebrania wiejskiego z 8. października 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania kolejności wykonywania prac modernizacyjnych ulic w Buczkowicach oraz postanowienia Rady Sołeckiej w sprawie określenia kolejności wykonywania tych prac. Postanowienie Rady Sołeckiej było podjęte na podstawie zalecenia  wspomnianego Zebrania Wiejskiego. Z tego powodu, korzystając z gościnności strony internetowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” przekazuje treść uchwał Zebrania Wiejskiego oraz stosownego  wniosku do wójta Gminy. Jednocześnie pragnę stwierdzić, że działania Wójta Gminy w tej sprawie odczytuję jako manifestację lekceważenia woli samorządu, a więc wszystkich mieszkańców naszej wsi. A oto artykuł mojego autorstwa:
Zebranie Wiejskie i Rada Sołecka w Buczkowicach o zasadach modernizacji ulic we wsi.
         Stan nawierzchni ulic w Buczkowicach w znaczącej części wsi od szeregu lat jest wysoce niezadowalający. Wynikało to z wyczekiwania na postępy prac przede wszystkim przy budowie sieci kanalizacyjnej. Wstrzymanie robót modernizacyjnych na ulicach zostało słusznie podporządkowane zadaniu nadrzędnemu. Mieszkańcy te decyzje przyjęli ze zrozumieniem. Teraz, gdy budowa kanalizacji w swej zasadniczej części została zakończona nadszedł czas , by w sposób uporządkowany, zabrać się za modernizację ulic. Daliśmy temu wyraz w uchwale zebrania wiejskiego z 8. października 2012 r., podjętej na wniosek Rady Sołeckiej i zawierającej propozycje do planu zadań gospodarczych na rok 2013. Na tym samym zebraniu podjęto uchwałę określającą zasady, którymi , zdaniem mieszkańców, winien kierować się Wójt Gminy planując roboty na ulicach we wsi. Ze względu na znaczenie tej uchwały  a także zawarte w jej treści uzasadnienie przyjętych kryteriów  przytoczę dosłowny jej tekst.

Uchwała
z dnia 8.października 2012
Zebrania Wiejskiego w Buczkowicach
w sprawie określenia kolejności wykonywania prac modernizacyjnych na ulicach.

Działając na podstawie postanowień § 8 pkt.5 Statutu Sołectwa  Zebranie Wiejskie  w Buczkowicach
                                               uchwala:
Uznać modernizację nawierzchni ulic za jedno z ważnych zadań gospodarczych we wsi.
Uznać, że kolejność podejmowania robót modernizacyjnych na drogach-ulicach winna być podporządkowana następującym zasadom:

Pierwszeństwo w wykonaniu nowych nawierzchni winno się należeć  ulicom o podstawowym znaczeniu dla obsługi mieszkańców.
Dotyczy   to :
         – ulic Kaniowej i Woźnej. Do tej kategorii zaliczyć należy place, zatoki autobusowe i temu podobne.
 W drugiej kolejności modernizacji podlegać mają ulice, których znaczenie dla obsługi mieszkańców, przejrzystości układu komunikacyjnego we wsi oraz poczucia ładu jest decydujące. Temu kryterium odpowiadają ulice przebiegające przez znaczące fragmenty  wsi, a więc trakty o znacznej długości, łączące ulice o głównym znaczeniu, a prowadzące przez tereny zainwestowane budynkami  mieszkalnymi i innymi.
W trzeciej kolejności mają być modernizowane ulice o dużym zagęszczeniu ilości mieszkańców przypadającej na długość danej ulicy, a  więc ulice o mniejszej długości i podrzędniejszym charakterze.
         Od wykonania nawierzchni asfaltowej odstąpi się w sytuacji wniesienia sprzeciwu  przez osobę lub osoby zgłaszające roszczenia majątkowe do ulicy lub jej fragmentu.
         Ulice o charakterze:”dojazdowym” do pojedynczych zabudowań lub ilości budynków nie większej od trzech, mimo nadanych im nazw,  pomija się.
Zalecić Sołtysowi, by w uzgodnieniu z Radą Sołecką  sporządził  imienny wykaz ulic i placów przewidzianych do modernizacji ich nawierzchni wedle wymienionych w nin. uchwale kryteriów. Wykaz stanowić ma wyłączną podstawę corocznych, przedstawianych Wójtowi  Gminy wniosków o wykonanie w Buczkowicach prac modernizacyjnych   na ulicach i placach.
Termin opracowania tego wykazu  określa się na 15. listopada 2012 r.
Zobowiązuje się Sołtysa do przedkładania kolejnym Zebraniom  Wiejskim informacji o skutkach realizacji postanowień nin. uchwały, począwszy od początku roku 2013.

Uchwala wchodzi w życie  w dniu podjęcia, a jej postanowienia będą stosowane począwszy od spisu zadań na rok 2013.

                                                                           Przewodniczący obrad
                                                                                Henryk Knapek
                                                                               Sołtys Buczkowic

Informuję, że wykaz, o którym mowa w pkcie 3. uchwały został opracowany i jednomyślnie przyjęty przez Radę Solecką i Sołtysa wsi w dniu 8. stycznia 2013 r. Powstanie wykazu poprzedzone zostało zebraniem przez Sołtysa bardzo dokładnego materiału który obrazuje dane niezbędne dla spełnienia wymogu określonego w pkcie 2.lit.c. uchwały (zagęszczenie ilości mieszkańców przy konkretnych ulicach). Wykaz uwzględnia fakt, iż ponad połowa ulic o nawierzchni żwirowej, wymagających modernizacji zlokalizowana jest w sektorze położonym pomiędzy ulicami Bielską, Wyzwolenia, aż do granicy z Rybarzowicami.
W wykazie, przy każdej z ulic lub ich ciągu zostało zamieszczone uzasadnienie decydujące o ujęciu w dokumencie. Wykaz nie obejmuje wszystkich ulic, które wymagają modernizacji, bowiem czas realizacji zadań na drogach wymagać będzie czasu i znacznych środków pieniężnych. Dlatego Rada uznała, że wykaz będzie corocznie poszerzany o kolejne ulice, w miarę postępu robót i aktualizowania danych istotnych z punktu widzenia treści uchwały Zebrania Wiejskiego z 8. października 2012 r.
         Rada Sołecka, wspólnie z Sołtysem, uznają, iż realizacja zadań wedle kolejności, wynikającej z wykazu, przyczyni się do stworzenia sprawnego układu komunikacyjnego we wsi, a także zapewni planową i systematyczną  poprawę sytuacji na ulicach.
         Rada przedłożyła te materiały Wójtowi w piśmie z 18.stycznia 2013 r.

Oto zasadnicza część wystąpienia, w którym, dla celów publikacji w Gazecie Gminnej pominięte zostały uzasadnienia dla każdej z pozycji, a także informacja o corocznej aktualizacji  wykazu.

 Rada Sołecka                                                                                                                 Buczkowice, 18. stycznia 2013 r. 
wsi Buczkowice

                                                                                                Pan Wójt

                                                                                                                                           Gminy Buczkowice

Dotyczy : kolejności wykonywania prac modernizacyjnych na ulicach w Buczkowicach

W wyniku realizacji postanowień uchwały z 8.października 2012 r. Zebrania Wiejskiego w Buczkowicach, Rada Sołecka na posiedzeniu Rady, w dniu 8 stycznia 2013 r. obradując przy  czynnym udziale Sołtysa ustaliła  kolejność wykonywania prac modernizacyjnych ulic we wsi Buczkowice.
Wykaz ten przedstawia się następująco:

Pierwsza kolejność modernizacji:

 Ulica Woźna na odcinku od ul. Bielskiej do nieruchomości Nr 452
 Ulica Kaniowa na całej jej długości.
 Plac – zatoka autobusowa przed pawilonem Spółdzielni Handlowej ( d. GS) przy ul. Bielskiej.

Druga kolejność modernizacji

 ul. Narciarska (ok. 130 mb);.
 ul. Jaworowa  i ul. Stawowa (w jednym zadaniu ok. 640 mb)
 ul. Leszczynowa , ul Kamienna i część Owczej  (ok. 520mb)
 ul. Wierzbowa i ul Cisowa  (ok. 560 mb)
 ul. Mokra (ok. 100 mb)
 ul. Łagodna (ok.200 mb)
 ul. Młyńska (ok. 200mb)
 ul. Akacjowa (od ul. Lipowskiej) (ok. 220 mb)

Przedstawiając niniejszy wykaz informujemy, że jest to (po 8.10.2012) pierwszy etap modernizacji ulic we wsi, którego realizacja wydatnie poprawi stan ważnych dla wsi ulic, a jednocześnie sprawi, że oczekiwane efekty prac będą odzwierciedlać motywy i intencje mieszkańców, zawarte w uchwale Zebrania Wiejskiego, określającej zasady ustalania kolejności modernizacji ulic.
Wykaz powyższy nie obejmuje wszystkich ulic wymagających modernizacji.…
Przedkładając te ustalenia wnosimy o ich uwzględnianie w  kolejnych planach rocznych.