ZEBRANIE WIEJSKIE PRZEBIEG I DECYZJE.

14.października 2013 r. obradowało Zebranie Wiejskie, którego podstawowym celem było określenie najważniejszych zadań gospodarczych na rok 2014. Kolejnym ważnym zadaniem, które miało do spełnieni Zebranie Wiejskie, było dokonanie wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej do stanu zgodnego ze Statutem sołectwa.
Na wniosek przewodniczącego Rady Sołeckiej porządek zebrania został uzupełniony o szereg punktów, które odnosiły się do wyjaśnienia merytorycznych przesłanek dla podjęcia prac nad opracowaniem nowego studium zagospodarowania przestrzennego wsi, a więc działań, które są pierwszym krokiem do zmiany obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Przewodniczący Rady zaproponował, by zebrani zostali poinformowani o przygotowaniu do budowy gazociągu zasilającego Buczkowice od strony magistrali żywieckiej. Zaproponował też, by Sołtys przedstawił informację o realizacji postanowień uchwały z 8. października 2012 w sprawie modernizacji nawierzchni ulic we wsi.
Wszystkie te wnioski zebrani włączyli do porządku obrad.
Decyzje Zebrania były następujące:
– wybrano p. Marka Wyporka, lekarza, do składu Rady Soleckiej na miejsce wakujące od śmierci Władysława Szewczyka.
-podjęta została uchwała w sprawie zadań gospodarczych na rok 2014.
Uchwała w swej podstawowej części brzmi tak:

Zebranie Wiejskie
w Buczkowicach uchwala:
§1. Zatwierdzić spis ważnych zdań gospodarczych i społecznych koniecznych do realizacji w Buczkowicach w roku 2014. oraz usystematyzować je wedle ich ważności. Są to zadania następujące:
1. Rozpoczęcie prac nad modernizacją nawierzchni ulic we wsi przy uwzględnieniu postanowień uchwały Zebrania Wiejskiego z 8. października 2012 r. i wniosków Rady Sołeckiej, sformułowanych na podstawie tej uchwały.
2. Podjęcie prac nad modernizacją wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach
3. Wykonanie niezbędnych prac dekarskich na nowym fragmencie budynku ZSO tak, by zapobiec zalewaniu budynku i sal lekcyjnych dzieci młodszych.
4.Rozpoczęcie i zaawansowanie prac nad odwodnieniem budynku przedszkola, wymianą nawierzchni na istniejących wokół budynku placach oraz wymianą tynków zewnętrznych na południowej i zachodniej elewacji obiektu.
5. Wykonanie co najmniej trzech ulicznych punktów świetlnych przy ulicach gminnych w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
6. Rozpoczęcie i zawansowanie prac nad zmianą systemu informacji wizualnej we wsi:
poprzez modernizacje oznakowania ulic, zastąpienie obecnych tablic informacyjnych innymi, nawiązującymi do regionu i chroniącymi przez zniszczeniem ważne dla mieszkańców informacje,
wymianę plansz na historycznym szlaku edukacyjnym.
7. Dalsze racjonalne zagospodarowanie ścieżki rowerowej relacji Szczyrk-Łodygowice.
8. Stworzenie warunków dla podjęcia kroków zmierzających do podjęcia budowy sieci wodociągowej tam, gdzie brak wody jest dotkliwy.
9. Spowodowanie uporządkowania koryta Żylicy poprzez zniwelowanie łach żwirowych, odbudowę umocnień brzegowych i progów w jej korycie na odcinku od Urzędu Gminy do ulicy Wczasowej.
§ 2. Zobowiązać Sołtysa wsi do niezwłocznego przedłożenia Wójtowi Gminy treści niniejszy uchwały tak, by zawarte w niej postanowienia były wzięte pod uwagę przy tworzeniu budżetu Gminy na rok 2014.
§ 3. Zobowiązać Sołtysa wsi do przedłożenia wyczerpującej informacji o sposobie realizacji postanowień niniejszej uchwały na zebraniu wiejskim w lutym roku 2014, a zwięzłej informacji w Gazecie Gminnej niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska Wójta, o którym wspomina przepis § 9 Statutu Sołectwa.
§ 4. Zwrócić się do Radnych Gminnych z wnioskiem, by postanowienia tej uchwały mieli na względzie przy pracach nad budżetem Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały Zebranie Wiejskie zleca Sołtysowi wsi stosownie do jego uprawnień.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Treść zasadniczej części uchwały jest ważna dla wszystkich mieszkańców. Dlatego warto śledzić co się dzieje wokół spraw w niej zapisanych. Uchwala została przekazana Wójtowi Gminy, który w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy winien zająć wobec niej stanowisko. Będziemy informować o tym, co z tej uchwały zostanie włączone do planu, a co pozostanie bez dalszego biegu. Zapytamy p. Wójta o uzasadnienie tej drugiej sytuacji.
Bardzo ogólne informacje padły ze strony Wójta na temat prac nad studium zagospodarowania przestrzennego. Sprawa jest ważna dlatego, że zebranie wiejskie jest uprawnione do uczestniczenia w pracach nad planem zagospodarowania na każdym etapie prac planistycznych. Budowa nitki gazociągu została nieco przybliżona przez Sołtysa. Głównie dotyczyło to trasy gazociągu.
Nie padły natomiast żadne informacje na temat zupełnego braku kontaktu z mieszkańcami ze strony inwestora. Temat się rozwija, ale z pominięciem właścicieli gruntów, po których gazociąg będzie przebiegał. Rzecz podobno w tym, że trasa biegnie w terenach rolniczych, a inwestycja nie będzie się wiązała z wykupem gruntów. To prawda, ale będą opłaty za korzystanie z gruntów. Bardzo rozległa informacja Wójta o realizacji zadań gospodarczych we wsi w roku bieżącym (to dopiero trzy kwartały, a nie cały rok) sprawiła, że zabrakło czasu na informacje Sołtysa o realizacji uchwały zebrania wiejskiego w sprawie modernizacji dróg. Była to zbawienna okoliczność, bo uchwała została niepokalana. Spoczęła na dolnej półce.
Dyskusja była, choć dotykała 
drobnych spraw. Przewodniczący Rady Sołeckiej zaproponował natomiast opracowanie wieloletniego planu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych we wsi, który byłby przez zebranie wiejskie przyjęty i stanowił podstawę działań administracji komunalnej w następnych latach. Plan ten wraz z wcześniejszym, zdecydowanym już planem działań w odniesieniu do modernizacji nawierzchni ulic, stanowiłby podstawy uporządkowanych, planowych zamierzeń, zmierzających do zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców. Wniosek ten, zdaniem przewodniczącego Rady uzasadniony jest zapisami w Statucie sołectwa. Z uprawnienia tego Zebranie Wiejskie dotychczas nie korzystało, a powinno.
Zebrani wniosek zaakceptowali i zobowiązali Radę Sołecka do przygotowania takiego planu wieloletnich zamierzeń z takim wyliczeniem, by zebranie sprawozdawcze za rok 2013 mogło się nim zająć.

Józef Stec
przewodniczący Rady Sołeckiej