Zanim „Kopernikowi” w Buczkowicach stuknie czterdziestka.

Początek roku szkolnego 1913/1914 przywołuje lata 1973/1974, kiedy wszyscy: i dorośli, i dzieci z nadzieją spoglądali na coraz okazalej wyglądający gmach nowej szkoły w Buczkowicach. Dostrzegalna była wtedy powszechna krzątanina wewnątrz budynku i na otaczających go placach. Od tamtego czasu minęły dziesiątki lat. Zbliża się czterdziesta rocznica oddania dzieciom i nauczycielom okazałego gmachu szkoły, która powstawała wielkim wysiłkiem władz Gromady Buczkowice i patrona budowy – dyrektora Śląskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa, Książka, Ruch” w Katowicach – Karola Szarowskiego, z którym swoje losy wiązał przez niemal 36 lat. Jego zawodowe pasje łączyły się z działalnością społeczną w Karol Szarowski dyrektor RSW Prasa w Katowicach-Katowickim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, któremu przez wiele lat przewodniczył. Pozostawił po sobie szereg przewodników po Śląsku, zbiory pieśni patriotycznych i powstańczych. Gdy w 1989 powstało Towarzystwo Społeczno Kulturalne „Zagroda” został jego członkiem i był nim aż do swojej śmierci 12. kwietnia 2004 r. Historia powstawania nowego obiektu szkolnego jest nierozerwalnie związana z tym człowiekiem, który bez reszty poświęcił się naszej Tysiąclatce. Wspierało go w tym dziele kierownictwo centrali warszawskiej RSW „Prasa”, o czym niepodobna nie wspomnieć,Karol Szarowski składa podpis na akcie erekcyjnym szkoły zwłaszcza, że bez tego wsparcia nie byłoby możliwe zrealizowanie tak poważnego pod względem finansowym i rzeczowym przedsięwzięcia. Zanim więc świętować będziemy 4o-tą rocznicę oddania do użytku nowego obiektu szkolnego postanowiliśmy przypomnieć jak rodził się pomysł budowy szkoły patronackiej RSW „Prasa” w Buczkowicach, jak zyskiwał życzliwość fundatorów oraz jak wielką satysfakcję odczuwali wszyscy, którzy dziełu temu oddali cząstkę swego życia. W setną rocznicę powstania szkoły w Buczkowicach „Zagroda” wydała numer specjalny swego pisma społeczno-kulturalnego „GROMADA” (Nr 3. Rok Wyd. I. z 2. czerwca 1990) poświęcony w całości historii tej placówki. Karol Szarowski napisał wtedy artykuł o tym, jak zrodził się pomysł budowy patronackiej Tysiąclatki w Buczkowicach. Ten artykuł ma już 23 lata, ale warto go przypomnieć, bo bezbłędnie oddaje klimat tamtych odległych lat, a został napisany przez człowieka, który jest głównym autorem buczkowickiego sukcesu. Jesteśmy mu winni życzliwą i trwałą pamięć.

Józef Stec- prezes TSK „Zagroda”