Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa „Zagroda”

7. marca 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”. Sprawozdawczo-Wyborczy charakter Zgromadzenia wynikał z faktu, iż upłynęła kolejna, trzyletnia kadencja wybieralnych władz Towarzystwa. W pierwszej części programu Walnego Zgromadzenia znalazły się sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdania z działalności organizacyjno-programowej Towarzystwa w roku 2013 oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za tenże rok połączone z rozpatrzeniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi skwitowania za miniony rok. Wszystkie trzy wspomniane sprawy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło, a swoje decyzje zawarło w stosownych uchwałach. Decyzje te, niezależnie od ich znaczenia dla rozliczanego roku 2013 nosiły w sobie również element kończącej się kadencji wybieralnych władz Towarzystwa. Było to szczególnie widoczne w sprawozdaniu z działalności programowej wygłoszonym przez prezesa „Zagrody” Józefa Steca. Rozliczając się z zadań zapisanych w uchwale programowej na rok 2013 przybliżył zebranym warunki i wskazał na okoliczności, które utrudniają pracę Towarzystwa. Jedną z podstawowych trudności z którą Towarzystwo się borykało to ograniczenie ilości środków budżetowych pozwalających realizować zadania publiczne. Te ograniczenia, jak stwierdził prezes, są ograniczeniami intencjonalnymi, to znaczy wprowadzanymi w celu ograniczenia działalności Towarzystwa szczególnie w podstawowym zakresie jego działań czyli w dziedzinie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji. Działanie takie uznał za szkodliwe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, bowiem cięcia środków ograniczają tempo i klimat kształtowania tożsamości mieszkańców ze środowiskiem swego zamieszkania, uniemożliwiają włączanie się nowych mieszkańców, dopiero co osiadłych we wsi w nurt życia społecznego.
Prezes wymienił przy tym zadania, które w kadencji nie mogły być podjęte z przyczyn wyżej podanych. A były to m.in. prace nad konserwacją i odnową najstarszej kapliczki kamiennej we wsi (z roku 1819), odbudową tablic na edukacyjnym szlaku historycznym stworzonym przed laty wysiłkiem społecznym, bez angażowania środków finansowych gminy. To, co winno być w centrum naszej troski, staje się dla gminy niepotrzebnym balastem, bo trzeba o te dobra dbać.
Wiele uwagi prezes poświęcił zrealizowanemu zadaniu zleconemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które miało postać przeglądu-konkursu folklorystycznego dla ludowych artystów z powiatów żywieckiego i bielskiego. Wskazał też na to zadanie jako na okoliczność, która zmusiła Towarzystwo do spowolnienia przygotowań do obchodów 25 lecia istnienia Towarzystwa, przypadającego w roku 2014. Prezes omówił dobre efekty pracy z licznymi grupami młodzieży skupionymi w drużynie piłki siatkowej i wokół realizacji środowiskowego programu edukacyjno-profilaktycznego, a także z dziećmi z zespołu regionalnego „Buczyna”. Wszystkie te zadania realizowane były przy znacznym ograniczeniu poziomu nakładów na te przedsięwzięcia. Rok 2013 był ważnym okresem dla przygotowania ważnej pozycji wydawniczej poświęconej udziałowi buczkowian w czynie Legionów Polskich od roku 1914. Prace nad książką są niemal ukończone, lecz brak perspektyw jej wydania przy wsparciu budżetu gminnego spowoduje, iż ten zupełnie zapomniany fragment historii Buczkowic pozostanie nieznany. Wśród rzeczy ciekawych i społecznie pożytecznych prezes wymienił rozwiązanie sprawy strony internetowej Towarzystwa, która stała się nieskrępowanym interwencjami władzy lokalnej nośnikiem ważnych dla mieszkańców wiadomości. W sprawach finansowych warte odnotowania jest osiągnięcie stabilizacji, spowodowanej oszczędnym wydatkowanie środków finansowych, pozyskiwaniem środków z dobrowolnych wpłat mieszkańców życzliwych działalności Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wprowadzeniu zmian do statutu Towarzystwa, polegających na wydłużeniu czasu trwania kadencji wybieralnych władz Towarzystwa z trzech do pięciu lat.
W bloku wyborczym Walnego Zgromadzenia dotychczasowy prezes zarekomendował zebranym kandydatów do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Oświadczył przy tym, że on sam nie będzie kandydował ze względu na decyzję o wycofaniu się z czynnego życia publicznego we wsi. Oświadczył przy tym, że jego decyzja jest głęboko przemyślana i nieodwołalna. Zadeklarował, że nie zamierza ustawać w swojej pracy w dziedzinach, które przynosiły Towarzystwu wiele sukcesów. Jeśli nowo wybrany Zarząd zechce z owoców jego pracy skorzystać ku społecznemu pożytkowi, postawi się do jego dyspozycji. Prezes oświadczył również, że decyzja, która wielu członkom Towarzystwa może się wydawać bardzo kontrowersyjna, jest również wynikiem klimatu, jaki jest wytworzony wokół Towarzystwa. Decyzja była również dla niego trudna, bo jako pomysłodawca i założyciel Towarzystwa bezgranicznie oddał się jego działalności, która pozostawiła trwałe ślady we wsi.
Te zauważalne efekty powstawały w trakcie ponad 24 letniego okresu kierowania przez niego Towarzystwem przy zaangażowaniu jego aktywnych członków.
W toku wyborów prezesem Towarzystwa został p. Jerzy Foltyniak, a wiceprezesem p. Jan Kruczek. W skład Zarządu została wybrana p. Renata Tobiasiewicz, która w poprzedniej kadencji była zastępcą członka Zarządu. Komisją Rewizyjną, której skład nie uległ zmianie w porównaniu do zakończonej kadencji, kierować będzie p. Ewa Grzywa.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze podjęło uchwałę w sprawie kierunkowych działań programowych na kadencję 2014-2018. Postanowienia tej uchwały podlegać będą uszczegóławianiu na okresy roczne na kolejnych Walnych Zgromadzeniach