Towarzystwo „Zagroda” po Walnym Zgromadzeniu

10 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika w Buczkowicach obradowało Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Posumowanie wyników działalności programowej i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, a także wytyczenie zadań na rok 2017 to podstawowe cele obrad. Wśród spraw programowych zrealizowanych w roku 2016 na szczególną uwagę zasługuje kompleksowa modernizacja historyczno- turystycznego szlaku edukacyjnego, który nie tylko zyskał nową szatę graficzną, plansz informacyjnych, ale także i przede wszystkim został wzbogacony o wymienienie nowych odkryć dotyczących dziejów wsi., Znaczenie owych odkryć dla poszerzenia wiedzy o przeszłości miejscowości jest nieprzemijające. Wymienić tu trzeba dotarcie do najstarszego, (jak dotąd), dokumentu z roku 1580, wskazującego nie tylko na istnienie Buczkowic w tym czasie, ale również na studenta Akademii Krakowskiej, wywodzącego się z naszej wsi. Kolejna ważna informacja odnosi się do dokumentu z roku 1796, na którym widnieje najstarszy znany odcisk pieczęci Buczkowic. Gdyby tylko te dwie in formacje skomentować, to trzeba stwierdzić, że rzucają one nowe światło na początki istnienia wsi, a także wcześniejszy niż dotąd sądzono, czas pojawienia się pieczęci wsi.
Z powodzeniem zrealizowane zostały przez Towarzystwo zadania publiczne Gminy w dziedzinie sportu (drużyna piłki siatkowej), a także program profilaktyczno-wychowawczy „Siatkówka 2017”, którego celem było zapobieganie patologii społecznej. Spełniliśmy oczekiwania regionalnego zespołu pieśni i tańca „Buczyna” skupiającego dzieci i młodzież szkolną, ułatwiającego dzieciom uczestniczenie w warsztatach artystycznych. Byliśmy współorganizatorem Rajdu „Gorskiego „Zielenią się buki”, a także pomysłodawcami testu wiedzy o historii wsi i regionu. Sprawozdania z działalności programowej i finansowe zostały przyjęte i zatwierdzone, a zarząd „Zagrody” uzyskał absolutorium za rok 2016.
Wśród zadań programowych zapisanych w odrębnej uchwale zwracają uwagę zadania odnoszące się do ochrony i zachowania pochodzących z początku XIX wieku ludowych obiektów kultu, doposażenie zespołu dziecięcego „Buczyna” w stroje regionalne, a także opracowanie zespołu gier miejskich, których przeprowadzenie służyć będzie niekonwencjonalnemu przekazywaniu młodzieży wiedzy o historii miejscowości i regionu, połączonemu z czynnym wypoczynkiem i poznawaniem ciekawych zakątków wsi.
Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie skierowania do Rady Gminy wniosku o nadanie rondu w centrum wsi nazwy „Rondo Niepodległości”. Celem uchwały jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także oddanie należnego hołdu buczkowiczanom – żołnierzom Legionów Polskich, którzy w liczbie 59 ochotników walczyli w najważniejszych bitwach, które staczane były przez tę formację w czasie I wojny światowej.
Uczestnicy obrad wymienili również krytyczne uwagi na temat nieudolnego przygotowania w Buczkowicach budowy pomnika upamiętniającego setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Uwagi te dotyczyły wszystkich aspektów tej inicjatywy: sposobu wyłonienia komitetu zbiórkowego i jego statusu prawnego, braku kampanii informacyjnej, prymitywnego trybu gromadzenia środków, lokalizacji obiektu. Zwracano uwagę na potencjalną groźbę ośmieszenia i zaprzepaszczenia idei budowy pomnika.

                                                                                              Józef Stec