Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” po Walnym Zgromadzeniu

Podsumowaniem wyników pracy Towarzystwa w roku 2017 oraz wytyczeniem zadań na rok 2018 zajęło się Walne Zgromadzenie zwołane na 9. marca 2018 r. Zgromadzenie przyjęło do wiadomości i zatwierdziło sprawozdanie z działalności programowej Towarzystwa w roku 2017, a także sprawozdanie finansowe za tenże rok. Zarząd uzyskał skwitowanie za rok sprawozdawczy. W działalności programowej na czoło wykonanych zadań wysunęła się sprawa wyposażenia w regionalne stroje ludowe dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Buczyna”, działającego przy Szkole  Podstawowej. Zespolenie wysiłków Towarzystwa, które zrealizowało to zadanie jako zadanie publiczne Gminy ze staraniami dyrekcji szkoły sprawiło, że zespół zyskał ubiory wiernie oddające tradycyjne wzornictwo, barwy i detale stroju ludowego z zachodniej Żywiecczyzny.
Pomyślnie zrealizowane zostały dwa inne zadania ze sfery publicznej: z dziedziny sportu sprowadzające się do prowadzenia młodzieżowej drużyny piłki siatkowej oraz z dziedziny zapobiegania patologiom społecznym. Drugie z tych zadań wyraża się realizacją tzw. środowiskowego programu zapobiegania patologii społecznej. Służą temu programowi zajęcia sportowe w postaci zespołów, ćwiczących grę w piłkę siatkową, połączone z zajęciami profilaktycznymi i dydaktycznymi na temat szkodliwości sięgania po środki odurzające w różnych postaciach.
Miłym akcentem Walnego Zgromadzenia było przekazanie p. Bożenie Jakubiec- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, monografii Towarzystwa Szkoły Ludowej  w Buczkowicach, organizacji która stworzyła w roku 1926 podstawy dla istniejącej od tamtego czasu Biblioteki Publicznej w Buczkowicach. Monografię opracował Józef Stec honorowy prezes i założyciel Towarzystwa „Zagroda”. Opracowanie to dotyczy również początków wychowanie przedszkolnego w Buczkowicach jako, że TSL był inicjatorem powołania do życia tzw. ochronki dla dzieci robotniczych- wzorca dla późniejszego przedszkola. Wartość monografii jest tym cenniejsza, że zostały w niej zawarte podstawowe dokumenty, świadczące o pracy Towarzystwa Szkoły Ludowej w Buczkowicach w postaci reprintu księgi protokołów pracy tzw. Oddziału ( Zarzadu) Koła  oraz Kroniki. Dokumentacja ta przetrwała czasy okupacji jako jedyna spośród szeregu istniejących we wsi w okresie międzywojennym organizacji. Zasługą autora opracowania było zebranie obszernego materiału fotograficznego, dokumentującego pracę Koła TSL, a także ukazującego znaczące, a w większości zapomniane postacie, która nadawały ton działalności tego Towarzystwa. Dodać trzeba, że był to dar autora upamiętniający 90 rocznicę istnienia Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę  o zmianach Statutu „Zagrody”. Istota zmian sprowadzała się przede wszystkim do uwzględnienia w tym dokumencie postanowień znowelizowanej ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany te stworzyły nowe możliwości formułowania celów działania Towarzystwa oraz wyboru nowych dziedzin, w których możliwe jest aktywne działanie w sferze zadań publicznych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków poza gminnych.
Walne Zgromadzenie odmówiło wsparcia „Zagrody” dla inicjatywy podjętej przez nieliczne Towarzystwa m.in. z terenu powiatu bielskiego, a mającej na celu zmianę nazwy Województwa Śląskiego na Województwo Śląsko-Małopolskie. Uczestnicy Zgromadzenia podzielając zastrzeżenia inspiratorów tej kampanii, odnoszące się do coraz bardziej widocznego marginalizowania przez władze Województwa Śląskiego dorobku gospodarczego i kulturowego znaczącej części Ziemi Bielskiej uznali, że zmiana nazwy województwa nie spowoduje zmian w merytorycznej płaszczyźnie działań władz wojewódzkich. Zgromadzenie zwróciło uwagę na konieczność skoncentrowania wysiłków na odwróceniu tego gorszącego trendu, który stał się cechą relacji Ziemi Bielskiej z władzami Województwa Śląskiego.
Uchwalony program działania Towarzystwa w roku 2018 koncentruje się na przedsięwzięciach związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na czoło wysuwa się zadanie trwałego upamiętnienia buczkowickich legionistów, którzy w liczbie 59 walczyli w szeregach głównie II Brygady Legionów Polskich w latach 1914-1918, a później także w Błękitnej Armii gen J. Hallera. Rok 2018 będzie również okresem intensywnej kampanii edukacyjnej w środowisku dorosłych i młodzieży szkolnej, akcji nakierowanej na przybliżenie okresu odradzania się polskiej państwowości, ale także jej wzloty i upadki tak, by historia ukazywała obiektywna prawdę, bez retuszów. Nie zamierzamy ograniczać tradycyjnie już podejmowanych zadań pub licznych w dziedzinie sportu, zapobiegania patologiom społecznym oraz wypoczynku dzieci skupionych w „Buczynie”.
W sumie było to bardzo pracowite Walne Zgromadzenie przed trzydziestą rocznicą powołania Towarzystwa „Zagroda” do życia.