Spotkanie prezesów towarzystw regionalnych z powiatu bielskiego.

Drugiego października 2017 r. o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie prezesów towarzystw regionalnych, działających w powiecie bielskim. To spotkanie robocze miało na celu m.in. omówienie sposobu wykonania uchwał XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw, który obradował 3. czerwca b.r. w Bestwinie. Spotkaniu przewodniczyła Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak. Ze strony Starostwa w naradzie uczestniczyła p. Jolanta Konior, kierowniczka Biura Promocji Powiatu, Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, współpracująca ze stowarzyszeniami kultury.
Spotkanie było również okazją dla przekazania ocen na temat programu i przebiegu XIII Zjazdu.Ustalenia dokonane na spotkaniu dotyczyły następujący tematów:
– Zostały zaaprobowane zaproponowane przez Józefa Steca reprezentującego TSK „Zagroda” w Buczkowicach, podstawowe punkty ramowego programu każdego kolejnego Zjazdu
– Na wniosek Przedstawiciela TSK „Zagroda” przyjęty został tryb oraz zakres informacji, które posłużą dla opracowania tematycznego katalogu publikacji wydanych i opracowań dotąd niewydanych, a pozostających w dyspozycji towarzystw działających w powiecie. Katalog ten zostanie opracowany przez Józefa Steca z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach.
– Niezwłocznego podjęcia przez Towarzystwa współdziałania ze Starostwem Powiatowym, w dziedzinie należytego wykorzystania dostępu stowarzyszeń kultury do strony internetowej Starostwa. Umożliwienie takiego dostępu pozwoli na upowszechnienie informacji o działaniach tych organizacji.
– Konieczności włączenia się władz powiatu bielskiego do prac nad opracowaniem elektronicznego podręcznika do wychowania regionalnego „Eduś” tak, by znalazła się w nim problematyka regionalna krakowskiej, żywieckiej i cieszyńskiej części powiatu bielskiego, która przy obecnie zaawansowanych pracach nad tym podręcznikiem nie została potraktowana w sposób odpowiadający jej randze i wkładowi w wielokulturowy obraz Województwa Śląskiego. Zwrócono uwagę na to, że podejmowanie obecnie dyskusji nad tym tematem, jest utrudnione z uwagi na usunięcie ze strony internetowej instytucji odpowiedzialnej za tworzenie podręcznika tekstu projektu.- Zebrani zaaprobowali propozycję p. Jacka Cwetlera, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Czechowic Dziedzic, by XV Zjazd Towarzystw z powiatu odbył się w Czechowicach –Dz. Propozycją ta ma związek z jubileuszem istnienia Towarzystwa.
Zebrani zostali poinformowani i zaproszeni do współpracy ze Starostwem w sprawie realizacji zamiaru upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, która to rocznicę pragnie się uświetnić poprzez wydanie albumu ukazującego obiekty i miejsca, które istniały i pełniły w społecznościach lokalnych określone funkcje w roku 1918. Drugą pozycją, wydawniczą, która zawierałaby teksty obrazujące stan zorganizowania i działalności społecznej w gminach w okresie dochodzenia i odzyskania Niepodległości byłaby książka oparta na materiałach udostępnionych przez Towarzystwa Regionalne z powiatu. Pomysł został przyjęty z zaciekawieniem i życzliwie. Epizodyczna jeśli chodzi o czas uczestnictwa członka Zarządu Powiatu Stanisława Pięty w spotkaniu uniemożliwiła określenie większych szczegółów obu zamierzeń.
Ocena programu XIII Zjazdu była jednomyślnie bardzo wysoka. Wyraził to Józef Stec- członek Kapituły Zjazdu, który podkreślił wielkie znaczenie dla podniesienia merytorycznych wartości Zjazdu maksymalne przybliżenie tematyki obrad do obrazu danej miejscowości (gminy), w której odbywa się Zjazd. Tak pomyślany program obrad pozwala upowszechnić dorobek badawczy poszczególnych Towarzystw. Przykład Bestwiny to doskonały tego przykład. Zwrócona została uwaga na to, że uchwały Zjazdu powinny dotrzeć do Towarzystw w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni licząc od dnia ich podjęcia.

                                                                                                                                 Jotes