Rada Sołecka Buczkowic o budżecie gminy na rok 2014

4. lutego 2014 r. obradowała Rada Sołecka Buczkowic. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim ustaleniu, jakie zadania gospodarcze realizowane będą we wsi w roku bieżącym i jakie środki pieniężne są na nie przeznaczone. Rada oceniła również w jaki sposób uchwalony przez zebranie wiejskie w październiku 2013 katalog propozycji zadań gospodarczych ważnych dla poprawy życia  mieszkańców był brany pod uwagę przy konstruowaniu uchwały budżetowej na rok 2014. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że poza końcowym etapem budowy kanalizacji sanitarnej, która jest zadaniem kontynuowanym oraz niedoprecyzowanym zakresem robót przy modernizacji ulic  żadna z propozycji nie znalazła się w spisie zadań przewidzianych do realizacji. Rodzi się pytanie, w jakim celu, poza grą pozorów Wójt Gminy zwracał się jesienią 2013 r. do Rady Sołeckiej, by ta zadania takie proponowała? Kolejne pytanie to takie, czy władza gminna podejmuje decyzje, których realizacja służyć ma mieszkańcom, czy też poddaje pod uchwały Rady Gminy projekty zadań własnego pomysłu?  Jak to jest, że po raz nie wiadomo który, władza gmina nie konsultuje swoich zamiarów-projektów z Radą Sołecką mimo, że to gremium ma obowiązek zadania proponować i analizować projekt budżetu co najmniej w części odnoszącej się do wsi? Zapewne nie doczekamy się odpowiedzi na te pytania, bo władza gmina nie lubi się rozmieniać na drobne, a już do tłumaczenia mieszkańcom zawiłości podejmowanych decyzji nie jest nawykła. No i mamy to, co mamy. A do szkoły jak się lało, tak się leje. A w budżecie jak się pojawiały środki przewidziane na zadania, których nie będzie się realizować, tak się pojawiają. Ale cóż, władza czuje się bezpieczniej, jak ma zaskórniaki. Co masom do tego. Przecież sprawują władzę za pośrednictwem swoich przedstawicieli a nie bezpośrednio. Wiedzy każdemu według zasług.
Dyskusja była ożywiona do tego stopnia, że posiedzenie zostało przerwane nie wyczerpawszy przewidzianych porządkiem obrad tematów. Najważniejszym z nich był ten, w którym Rada miała przedyskutować propozycje zadań gospodarczych we wsi Buczkowice na okres 2015-2022, czyli na okres kolejnego etapu napływu środków unijnych. Druga część posiedzenia odbędzie się w końcowych dniach lutego tak, by zebranie wiejskie przewidziane na dzień 3.marca b.r. mogło spis tych zadań przedyskutować, zatwierdzić i skierować do dalszych prac na forum Rady Gminy.

Józef Stec-przewodniczący Rady Sołeckiej