Posiedzenie Zarządu „ZAGRODY”

13. lutego 2014 r. zebrał się na posiedzeniu zwyczajnym Zarząd Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Zagroda”. Termin posiedzenia pozwalał na dokonanie ostatecznego podsumowania obowiązków sprawozdawczych Towarzystwa względem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z realizacji zadania publicznego zleconego „Zagrodzie” przez Ministerstwo. Towarzystwo dopełniło również swoich obowiązków z rozliczenia się z Urzędem Gminy z realizacji zadań w dziedzinie sportu (prowadzeniu drużyny piłki siatkowej) oraz prowadzenia pozaszkolnych zajęć sportowych w ramach realizacji środowiskowego programu edukacyjno-profilaktycznego zapobiegania patologiom społecznym. Omówiono również anormalną sytuację w dziedzinie dotowania organizacji pozarządowych realizujących zadania w dziedzinie kultury i sztuki. Już trzeci rok z kolei wysokość środków przeznaczonych na ten cel uniemożliwia Towarzystwu „Zagroda” podejmowanie zadań w tej sferze.
Przedyskutowane zostały inicjatywy, którymi można upamiętnić 25 lecie istnienia naszego Towarzystwa. W kolejnej części posiedzenia omówiono sytuację, jaka zaistniała z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (Podokręg z s. w Żywcu). Związek ten podjął zmasowaną kampanię dyskredytowania autora niepochlebnych o tej formacji opinii zamieszczonych w „Historii Buczkowic”. Prezes Towarzystwa, bo on jest obiektem tej akcji poinformował o swojej reakcji na te ataki oraz przekazał członkom Zarządu kopie swojego pisma do prezesa Związku Żołnierzy NSZ.
Ustalono również, że jeśli Rada Gminy nie wywiąże się z danego przyrzeczenia o wygospodarowanie środków na wydanie książki dotyczącej czynu legionowego buczkowian w latach 1914-1918, Towarzystwo nie będzie dalej o środki te zabiegać. Rozpatrywana była również propozycja upamiętnienia 100 rocznicy utworzenia Legionów Polskich oraz wybuchu I wojny światowej poprzez wzniesienie obelisku zaopatrzonego w stosowną inskrypcję. Rozważano też możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia ze środków własnych Towarzystwa lub podjęcia akcji społecznej zbiórki środków, skoro Gmina nie uznaje takich wydarzeń za godne upamiętnienia i przeznaczenia na ten cel środków pieniężnych.
Przedmiotem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2013, w którym upłynął ostatni etap kadencji 2010-2013. Sprawozdanie to podobnie, jak sprawozdanie finansowe, zostanie przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Termin Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 7. marca 2014 r., a miejscem obrad będzie tradycyjnie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.