Posiedzenie Zarządu Towarzystwa

6.maja  maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”, które poświęcone było m.in.:
-Dokonaniu oceny organizacji i przebiegu XVII Wiosennego Rajdu Górskiego „Zielenią się buki” i sformułowaniu wniosków zmierzających do pełniejszej realizacji programowych założeń tej masowej imprezy.
-Podsumowaniu uroczystości z okazji 70-tej rocznicy wyzwolenia Buczkowic spod okupacji niemieckiej
-Podjęciu decyzji w sprawie wyboru wydawnictwa i drukarni, które będzie wykonawcą druku książki poświęconej udziałowi mieszkańców Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914-1918., a także podjęciu decyzji o wyborze wykonawcy projektu i składu książki do druku.
-Współdziałaniu Towarzystwa z Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu ochrony zabytków w Bielsku-Białej w zakresie utworzenia gminnej ewidencji obiektów chronionych i uaktualnieniu obecnie dostępnych danych, odnoszących się do tego problemu.
XVII Rajd „Zielenią się buki” zgromadził prawie 400 uczestników. Głownie była to młodzież, ale też znaczna grupa osób dorosłych. Bez wątpienia Rajd jest trwale zakotwiczony w świętowanie Święta Pracy i stał się najliczniejszą imprezą turystyczną w województwie śląskim mimo symbolicznego finansowego wsparcia ze strony władz powiatu bielskiego. Zarząd ustalił katalog spraw, które należy uwzględnić w organizacji przyszłorocznego rajdu. Sprawy te to głównie zwiększenie liczby przewodników prowadzących grupy rajdowe, doskonalsze pod względem merytorycznym przygotowanie testu wiedzy dla uczestników, a także sposobu prowadzenia quizu.
Jak co roku uczciliśmy 70 rocznicę wyzwolenia Buczkowic, z których wojska niemieckie zostały wyparte w nocy z 3/4 kwietnia 1945 r. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia delegacje organizacji społecznych: Towarzystwa „Zagroda”, Stowarzyszenia” Nadzieja”, Koła Gospodyń Wiejskich, straży pożarnej, a także młodzieży i nauczycielstwa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika w Buczkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomników ofiar wojny. W roku bieżącym w uroczystości nie wzięła udziału delegacja Rady Sołeckiej. Kierownictwo tego grona uważa, jak można zakładać, że wyzwolenie spod okupacji niemieckiej oznaczało początek wejścia pod następną, sowiecką okupację. Ci, którzy na naszym Miejscu Pamięci się zgromadzili są wyznawcami faktu, że zakończenie II wojny światowej zostało zapoczątkowane 8/9 maja 1945 r. aktem kapitulacji Niemiec, a nie w roku 1989. Nieobecność delegacji przedstawicielstwa wsi usprawiedliwiamy tym, że wyzwoleni w roku 1989 jeszcze nie ochłonęli po wybuchu wolności, jaki nastąpił po tym czasie. Mają więc prawo do zaniechań charakterystycznych dla wieku wczesnego.
Ci, którzy stali się ofiarami najokrutniejszej wojny, upamiętnionymi pomnikami: żołnierze polscy i radzieccy, więźniowie obozów koncentracyjnych, skazańcy zamordowani przez okupanta w publicznych egzekucjach i innych miejscach kaźni, milczeli.
W roku bieżącym wyjdzie książka autorstwa Józefa Steca zatytułowana „Mieszkańcy Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914-1918”, w której autor przedstawił proces powstawania Legionów a także drogi, którymi buczkowianie ku nim zdążali. Publikacja zawiera reprodukcje ocalałej korespondencji legionistów. Zasób tych archiwaliów jest bogaty, bo przekracza 100 listów. Niezwykle interesujące jest to, że z fragmentów tej korespondencji wyłania się autentyczny klimat tworzenia Legionu Śląskiego formowanego w Cieszynie. W Legionie tym służyło dwóch buczkowian. Książka zawiera obszerny materiał fotograficzny związany z Legionami i wskazujący wydarzenia opisywane w książce. Kolejna pozycja wydawnicza tego autora wypełnia lukę w opisie dziejów wsi, który zamyka dzieje Buczkowic do końca I wojny światowej. Wydawcą książki będzie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”, jako wykonawca zadania publicznego Gminy Buczkowice w dziedzinie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji. Gmina zapewniła na ten cel 20.000,- zł. Społeczny wkład Towarzystwa (włącznie z wkładem pracy autora) został wyceniony na 46 .000,- zł.
Zarząd zdecydował, ze druk zostanie zlecony Zakładowi Wydawniczemu Augustana w Bielsku-Białej, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę ceny, jakości druku i oprawy, a także terminu wykonania prac. Opracowanie projektu książki, jej skład wykona właściciel firmy „ICONO kreatywni” z Buczkowic.
Impreza promująca książkę odbędzie się najprawdopodobniej przed Dniem Niepodległości w rocznicę pierwszej wielkiej bitwy II Brygady Legioniów pod Mołotkowem, gdzie polegli pierwsi buczkowianie. Tym sposobem, to, co miało być aktem naszego hołdu dla walczącym o niepodległą Polskę legionistom w setną rocznicę powstania Legionów Polskich stanie się faktem w rocznicę wspomnianej bitwy.
Zarząd omówił też możliwości współdziałania z delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w dziedzinie utworzenia Gminnej ewidencji obiektów chronionych, których Gmina, jako jedna z dwóch w powiecie bielskim dotychczas nie opracowała. Zwrócono uwagę na wady, które występują w wykazie obiektów chronionych, którymi Gmina się posługuje. Widnieje w niej szereg obiektów (domów), które faktycznie nie istnieją, a inne, które ze względu na swój wiek i funkcje spełniane w przeszłości, mimo, że nadal w rzeczywistości istnieją, w wykazie nie zostały ujęte. Zdecydowano o włączeniu się do aktualizacji wykazu, zaś nad jego poszerzeniem zdecydowano się pracować po wyjaśnieniu wątpliwości natury prawnej co do obowiązków właścicieli budynków i budowli w sytuacji ujęcia tych obiektów w wykazie, a następnie w gminnej ewidencji obiektów chronionych.

                                                                                                                      J.S.