Książka o legionistach z Buczkowic już u Czytelników

Jesteśmy radzi, że możemy przekazać informację , iż ukazała się już i została przekazana Czytelnikom książka „Mieszkańcy Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914-1918”, której autorem jest Józef Stec. Wydawcą tej pozycji, podobnie jak poprzednich książek tego autora, jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach. Uroczysta prezentacja książki odbyła się 15. listopada 2015 r. w gmachu Sokolni w Buczkowicach. Spotkanie poprzedzone było szeroką kampanią informacyjną w lokalnej prasie, a także plakatami, banerami i indywidualnymi zaproszeniami. Spotkanie zgromadziło blisko 200 osób, wśród których wymienić trzeba Wicewojewodę Śląskiego Mirosława Szemlę, władze Gminy z Wójtem Józefem Caputą i grupa radnych gminnych. Obecni byli radni powiatowi reprezentujący m.in. Buczkowice. Liczną grupę uczestników spotkania stanowili potomkowie i krewni legionistów, dla których udział w prezentacji książki był szczególną okazją ze względu na bliskie im osoby, o których była mowa. Częścią oprawy spotkania była wystawa pamiątek ocalałych po legionistach (niestety niewielu), a w niej wystawienie sygnalnej zaledwie ilości korespondencji wojennej z lat 1914 do 1917 r. ocalonej przez rodzinę poległego nad rzeką Isonzo we Włoszech nauczyciela z Buczkowic, Jana Kubicy, którego losy rzuciły na Ziemię Cieszyńską. Stąd rozpoczął on swój legionowy szlak jako legionista Legionu Śląskiego, sformowanego w Cieszynie. Zachowana korespondencja jest materialną dokumentacją historii drogi legionowej Kubicy.
Imprezę zainaugurowała kapela regionalna Antoniego Gluzy znakomitego instrumentalisty i laureata wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Ten występ nawiązywał do klimatu z sierpnia 1914 r. kiedy kapela o podobnym instrumentalnym składzie odprowadzała młodych ochotników do Legionów z Buczkowic do stacji kolejowej w Łodygowicach, skąd udawali się oni na zbiórkę do Żywca.
Po powitaniu wszystkich zebranych przez prezesa Towarzystwa Jerzego Foltyniaka wystąpił zespół wokalny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika z Buczkowic, który zaprezentował pieśni legionowe. Po tym występie głos zabrał Józef Stec, autor książki, by przedstawić zawarte w niej przesłanie. Mottem jego wystąpienia było motto książki, -wypowiedź Józefa Piłsudskiego : „Jestem wyznawcą zasady, że ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Przypomniał też o całkowitej zasłonie zapomnienia czasów I wojny światowej, w której czyn legionistów tak wyraźnie się zaznaczył. Wskazał, że wiele lat poszukiwań związanych z przygotowaniem materiałów do książki utwierdziło go w przekonaniu, że mieszkańcy Buczkowic wnieśli do Legionów (w relacji do ilości mieszkańców wsi)  wkład imponujący. Jest to fakt, który powinien być powszechnie znany i taki, z którego winniśmy być dumni w każdym czasie i w każdych okolicznościach. Prezentację książki dopełniał bogaty zestaw multimedialny ukazujący najważniejsze kampanie i wydarzenia w których brali udział buczkowiczanie.
Komentując treść książki zwracał uwagę na instrumentalne traktowanie legionistów i Legionów jako formacji przez ich nominalnych sojuszników – Austrię i Niemcy, na niegodziwe wykorzystywanie patriotycznego zapału legionistów do wysługiwania się nimi na bardzo trudnych odcinkach walk przy jednoczesnym tolerowaniu ich osamotnienia, braku wymaganego wsparcia, współdziałania z ich oddziałami, a także nieudolnym dowodzeniu wyższego szczebla. Na konkretnych przykładach wskazywał na elementarny brak woli w sprawie rozwiązania sprawy polskiej, która z biegiem czasu stawała się jednym z głównych powodów konfliktów z wojskowymi władzami tak niemieckimi, jak austriackimi. Pokazując wydarzenia powszechnie znane autor wskazywał na miejsce oddziałów, legionowych, w których służyli buczkowiczanie. Podkreślił że 10 % wszystkich buczkowiczan , których służba w Legionach została ukazana straciło życie. A poległo sześciu legionistów z 59 objętych wykazem służby. Przypomniał, że kolejnych trzech legionistów zamordowali Niemcy w pierwszym okresie niemieckiej okupacji w l. 1939-1945. Padły nazwiska i jednych i drugich. Po raz pierwszy została podjęta próba ukazania skali strat poniesionych przez buczkowiczan służących w regularnej armii austriackiej. Wszystkie te dane zdają się dowodzić znaczenia  nowo wydanej książki dla umocnienia tożsamości mieszkańców Buczkowic, dla poznania historycznej prawdy o tamtych trudnych wojennych czasach. Spotkanie upłynęło w atmosferze powagi. Trzeba mieć nadzieję, że książka szybko trafi do wszystkich, którzy są złaknieni historycznej wiedzy o okresie, który dotąd jeśli chodzi o wymiar lokalny pozostawał przesłonięty całunem czasu. Tematyka książki dopełnia serię historycznych opracowań na temat dziejów Buczkowic i ich mieszkańców. Spotkanie zakończyło się, jak to zwykle bywa przy takich okazjach, podziękowaniami wzajemnymi, kwiatami, autografami i rozmowami przyjaciół, czasami wpisami do Kroniki Towarzystwa ( ku pamięci). Teraz czas pomyśleć o kolejnych sprawach godnych utrwalenia.


ScenaFragment sali (1)Fragment saliFragment sali (3)Goscie oficjalni???????????????????????????????P1010319P1010320P1010322??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????List po bitwie pod Mołotkowem

Jerzy Foltyniak Prezes Zagrody otwiera spotkanie

Jerzy Foltyniak Prezes Zagrody otwiera spotkanie

Józef Stec-autor ksiązki

Józef Stec-autor ksiązki

Stanisława Kopaczka-poetka ze swym wierszem dla autora ksiązki

Stanisława Kopaczka-poetka ze swym wierszem dla autora książki

Wice Wojewoda Śląski Mirosław Szemla z autorem

Wice Wojewoda Śląski Mirosław Szemla z autorem

Wójt Gminy i Przew. Rady Gminy z autorem

Wójt Gminy i Przew. Rady Gminy z autorem

Kwiaty od członków Zarządu Zagrody

Kwiaty od członków Zarządu Zagrody

Seniorzy harcerscy z Bielska swemu przyjacielowi

Seniorzy harcerscy z Bielska swemu przyjacielowi

Zespół w całej okazałości

Zespół w całej okazałości

Za chwilę się zacznie

Za chwilę się zacznie

Solistki

Solistki

Opiekunka grupy wokalnej

Opiekunka grupy wokalnej

Anna Syty i skromny prezes TSK

Anna Syty i skromny prezes TSK

Kapela Antoniego Gluzy (kierownik kapeli drugi od prawej)

Kapela Antoniego Gluzy (kierownik kapeli drugi od prawej)